NHỮNG THAY ĐỔI CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM

CategoriesBản tin chuyên ngành
—o0o— Theo quy định hiện hành, các biện pháp thực thi quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam bao gồm (Điều 199 Luật Sở hữu trí tuệ): Biện pháp Dân sự; và Biện pháp Hành chính; hoặc Biện pháp Hình sự Như vậy, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi ...

Hết quyền sở hữu trí tuệ và thương mại song song theo quy định tại các điều ước Quốc tế đa phương

CategoriesBản tin chuyên ngành
  Khái quát chung về hết quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Thương mại song song (TMSS) theo các Điều ước quốc tế (ĐƯQT) đa phương: TMSS là hiện tượng sản phẩm được sản xuất một cách hợp pháp theo sự bảo hộ dành cho các đối tượng SHCN, quyền tác giả hay ...

Hết quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Pháp luật Việt nam

CategoriesBản tin chuyên ngành
Khái quát chung về hết quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Thương mại song song (TMSS) Hết quyền SHTT là trạng thái khi một sản phẩm mang đối tượng SHTT được đưa ra thị trường bởi chính chủ thể nắm giữ quyền SHTT hoặc với sự đồng ý của chủ thể này, thì chủ ...