Những vấn đề về tài sản sở hữu trí tuệ liên quan tới việc chọn và đăng ký tên miền

CategoriesBản tin chuyên ngành
Các tên miền là những địa chỉ Internet và thường được sử dụng để xác định và tìm ra các địa chỉ trang web. Ví dụ, tên miền “wip.int” được sử dụng để định vị trang web WIPO tại www.wipo.int. Theo thời gian những tên miền sẽ tạo lập những định dạng doanh ...

Nâng cao hiệu quả của hoạt động sở hữu trí tuệ ở nước ta để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế

CategoriesBản tin chuyên ngành
TCCS – Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, sở hữu trí tuệ ngày càng trở thành một trong những công cụ được sử dụng để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Do […]

Sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

CategoriesBản tin chuyên ngành
Đối chiếu với Hiệp định về sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPS), có thể thấy rằng khi nộp đơn cho Tổ chức Thương mại thế giới, hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam còn rất nhiều điểm chưa phù hợp. Với mong muốn nhanh chóng hội nhập với thế […]

Xác lập quyền sở hữu và quản trị nhãn hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam

CategoriesBản tin chuyên ngành
Quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền sở hữu công nghiệp ngày càng có ý nghĩa quan trọng và mang tính sống còn đối với doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một trong các đối tượng quan trọng của quyền sở hữu công nghiệp mà doanh ...