Hết quyền sở hữu trí tuệ và thương mại song song theo quy định tại các điều ước Quốc tế đa phương

CategoriesUncategorized
  Khái quát chung về hết quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Thương mại song song (TMSS) theo các Điều ước quốc tế (ĐƯQT) đa phương: TMSS là hiện tượng sản phẩm được sản xuất một cách hợp pháp theo sự bảo hộ dành cho các đối tượng SHCN, quyền tác giả hay ...