Một số điểm mới trong quy chế thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp


Ban hành theo Quyết định số 5197/QĐ-SHTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, so với dự thảo Quy chế (QC) có một số điểm mới. Bài viết này tập trung làm rõ một số điểm mới đáng kể.

Điều 3. Yêu cầu chung đối với đơn

QC bỏ toàn bộ 3 điểm

  • Yêu cầu chung đối với Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp,
  • Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp,
  • Đơn yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

QC chỉ giữ lại Yêu cầu đối với các tài liệu nộp trong đơn như Tờ khai đơn, Giấy ủy quyền và Bản dịch

Điều 4. Yêu cầu đối với chủ đơn, đại diện của chủ đơn

  • Trường hợp đại diện hợp pháp tại Việt Nam có thể là Cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của chủ đơn

QC bổ sung bên cạnh Giấy ủy quyền, phải có thêm tài liệu thể hiện mối quan hệ giữa chủ đầu tư nước ngoài và cơ sở tại Việt Nam

Tổ chức có quyền và lợi ích liên quan:

Cá nhân đại diện cho chủ đơn