_

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Tài liệu cần thiết để nộp đơn kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

_

I. ĐƠN KIỂU DÁNG NỘP ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

I.1. Bộ hình vẽ/ảnh chụp

 • Đối với kiểu dáng của sản phẩm ba chiều, bộ hình vẽ/ảnh chụp phải bao gồm 7 hình vẽ/ảnh chụp, gồm có 1 hình phối cảnh, và 6 hình chiếu thẳng góc từ 6 hướng.
 • Đối với sản phẩm hai chiều, bộ hình vẽ/ảnh chụp phải bao gồm ít nhất một hình vẽ hoặc ảnh chụp.
 • Kiểu dáng công nghiệp phải được thể hiện bằng đường nét liền. Đường nét đứt thể hiện kiểu dáng riêng phần không được chấp nhận. Các đường nét vẽ phải rõ ràng và sắc nét. Màu nền của ảnh chụp phải đồng nhất và tương phản với màu của kiểu dáng công nghiệp. Các hình chiếu phải thể hiện kiểu dáng công nghiệp theo cùng một tỷ lệ.
 • Hình chiếu trùng lặp hoặc đối xứng có thể không cần cung cấp nhưng hình được bỏ qua cần được nêu trong phần mô tả và giải thích lý do.
 • Hình chiếu từ dưới lên của sản phẩm có kích thước và trọng lượng lớn có thể được bỏ qua. Tương tự, có thể bỏ qua các hình chiếu nếu các hình này thể hiện chiều dày quá mỏng của sản phẩm.
 • Đối với kiểu dáng công nghiệp của bộ phận là một phần của sản phẩm tích hợp, nếu kiểu dáng phức tạp, thẩm định viên có thể yêu cầu nộp hình vẽ/ảnh chụp thể hiện bộ phận ở trong sản phẩm tích hợp để thể hiện vị trí lắp đặt và trạng thái sử dụng của bộ phận.
 • Trong một số trường hợp, bộ hình vẽ/ảnh chụp có thể cần bao gồm thêm hình vẽ/ảnh chụp để làm rõ kiểu dáng công nghiệp, chẳng hạn như các hình phóng to, hình mặt cắt, v.v..

I.2. Phân loại kiểu dáng công nghiệp (Phân loại Locarno)

 • Chỉ số phân loại của kiểu dáng công nghiệp cần được khai trong tờ khai đơn đăng ký kiểu dáng. Nếu không có chỉ số này hoặc chỉ số phân loại bị sai thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại lại và tính phí phân loại.

I.3. Tên, địa chỉ và quốc tịch của (các) tác giả; tên và địa chỉ của (các) Chủ đơn

 • Các thông tin này phải được khai trong tờ khai đơn đăng ký kiểu dáng.

I.4. Văn bản ủy quyền

 • Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu nộp bản gốc văn bản ủy quyền hoặc bản sao văn bản ủy quyền chung. Không có thời hạn cố định cho việc nộp văn bản ủy quyền. Trong quá trình thẩm định hình thức của đơn, nếu đơn còn thiếu văn bản ủy quyền, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ban hành Thông báo kết quả thẩm định hình thức yêu cầu người nộp đơn bổ sung văn bản ủy quyền trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn một kỳ hạn là 02 tháng). Người nộp đơn nên chủ động bổ sung văn bản ủy quyền, tốt nhất là tại thời điểm nộp đơn và muộn nhất là tại thời điểm nộp tài liệu ưu tiên (nếu có) để tránh bị từ chối đơn do thiếu văn bản ủy quyền.

I.5. Bản mô tả kiểu dáng

 • Bản mô tả kiểu dáng là tài liệu bắt buộc tại thời điểm nộp đơn và phải bao gồm các nội dung: liệt kê thứ tự các ảnh chụp/bản vẽ và các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng.

II. ĐƠN KIỂU DÁNG NỘP THEO CÔNG ƯỚC PARIS

II.1. Bộ hình vẽ/ảnh chụp

 • Đối với kiểu dáng của sản phẩm ba chiều, bộ hình vẽ/ảnh chụp phải bao gồm 7 hình vẽ/ảnh chụp, gồm có 1 hình phối cảnh, và 6 hình chiếu thẳng góc từ 6 hướng.
 • Đối với sản phẩm hai chiều, bộ hình vẽ/ảnh chụp phải bao gồm ít nhất một hình vẽ hoặc ảnh chụp.
 • Kiểu dáng công nghiệp phải được thể hiện bằng đường nét liền. Đường nét đứt thể hiện kiểu dáng riêng phần không được chấp nhận. Các đường nét vẽ phải rõ ràng và sắc nét. Màu nền của ảnh chụp, hình vẽ phải đồng nhất và tương phản với màu của kiểu dáng công nghiệp. Các hình chiếu phải thể hiện kiểu dáng công nghiệp theo cùng một tỷ lệ.
 • Nếu trong bộ hình vẽ/ảnh chụp, ảnh chụp hoặc hình chiếu tương tự hoặc đối xứng với ảnh chụp hoặc hình chiếu đã có thì bộ hình vẽ/ảnh chụp có thể chỉ cần bao gồm một trong hai hình chiếu đó.
 • Có thể bỏ qua hình chiếu từ dưới lên của sản phẩm có kích thước và trọng lượng lớn. Tương tự, có thể bỏ qua một hoặc nhiều trong số các hình chiếu nêu trên nếu các hình này thể hiện chiều dày quá mỏng của sản phẩm.
 • Đối với kiểu dáng công nghiệp của bộ phận là một phần của sản phẩm tích hợp, nếu kiểu dáng phức tạp, thẩm định viên có thể yêu cầu nộp hình vẽ/ảnh chụp thể hiện bộ phận ở trong sản phẩm tích hợp để thể hiện vị trí lắp đặt và trạng thái sử dụng của bộ phận.
 • Trong một số trường hợp, bộ hình vẽ/ảnh chụp có thể cần bao gồm thêm hình vẽ/ảnh chụp để làm rõ kiểu dáng công nghiệp, chẳng hạn như các hình phóng to, hình mặt cắt, v.v..

II.2. Phân loại kiểu dáng công nghiệp (Phân loại Locarno)

 • Chỉ số phân loại của kiểu dáng công nghiệp cần được khai trong tờ khai đơn đăng ký kiểu dáng. Nếu không có chỉ số này hoặc chỉ số phân loại bị sai thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại lại và tính phí phân loại.

II.3. Tên, địa chỉ và quốc tịch của (các) tác giả; tên và địa chỉ của (các) Chủ đơn

 • Các thông tin này phải được khai trong tờ khai đăng ký đơn kiểu dáng.

II.4. Văn bản ủy quyền

 • Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu nộp bản gốc văn bản ủy quyền hoặc bản sao văn bản ủy quyền chung. Không có thời hạn cố định cho việc nộp văn bản ủy quyền. Trong quá trình thẩm định hình thức của đơn, nếu đơn còn thiếu văn bản ủy quyền, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ban hành Thông báo kết quả thẩm định hình thức yêu cầu người nộp đơn bổ sung văn bản ủy quyền trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn một kỳ hạn là 02 tháng). Người nộp đơn nên chủ động bổ sung văn bản ủy quyền, tốt nhất là tại thời điểm nộp đơn và muộn nhất là tại thời điểm nộp tài liệu ưu tiên (nếu có) để tránh bị từ chối đơn do thiếu văn bản ủy quyền.

II.5. Bản mô tả kiểu dáng

 • Bản mô tả kiểu dáng là tài liệu bắt buộc tại thời điểm nộp đơn và phải bao gồm các nội dung: liệt kê thứ tự các ảnh chụp/bản vẽ và các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng.

II.6. Tài liệu ưu tiên

 • Thời hạn để nộp tài liệu ưu tiên là 3 tháng kể từ ngày nộp đơn và không thể gia hạn thêm.
 • Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu nộp bản dịch tiếng Việt của các trang đầu của tài liệu ưu tiên để xác định chủ đơn của đơn ưu tiên.
 • Nếu chủ đơn của đơn ưu tiên khác với chủ đơn của đơn Việt Nam, cần nộp bổ sung tài liệu chuyển nhượng để chứng minh chủ đơn của đơn Việt Nam có quyền xin quyền ưu tiên. Tài liệu chuyển nhượng này cần là bản gốc hoặc bản sao công chứng.

III. ĐƠN KIỂU DÁNG QUỐC TẾ THEO HỆ THỐNG LA HAY CHỈ ĐỊNH VIỆT NAM

III.1. Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp 

 • Phần mô tả kiểu dáng bằng tiếng Anh là tài liệu bắt buộc khi chỉ định Việt Nam mô tả ngắn gọn (không quá 100 từ) về đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng.

III.2. Yêu cầu bảo hộ

 • Yêu cầu bảo hộ là thông tin bắt buộc khi chỉ định vào Việt Nam. Khi chỉ định Việt Nam, người nộp đơn lựa chọn câu yêu cầu bảo hộ “Application for overall protection for industrial design(s) as shown and described.

III.3. Hình vẽ/ảnh chụp

 • Bộ hình vẽ/ảnh chụp phải bao gồm các hình chiếu đủ để bộc lộ toàn bộ KDCN. Các hình chiếu KDCN cần theo cùng một tỷ lệ. Cần chú thích tên gọi của các hình chiếu trong tờ khai. Ảnh chụp có thể ở dạng đơn sắc hoặc màu.
 • Hình chiếu trùng lặp hoặc đối xứng có thể không cần cung cấp nhưng hình được bỏ qua cần được nêu trong phần mô tả và giải thích lý do.