_

Thủ tục đăng ký quyền tác giả và các quyền liên quan tại Việt Nam

_

Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký bản quyền tác giả:

INVESTIP chuẩn bị:

  • Giấy uỷ quyền ký [theo mẫu của INVESTIP];
  • Quyết định giao nhiệm vụ của Chủ sở hữu tác phẩm cho (các) tác giả (trong trường hợp nhân viên làm theo Quyết định giao việc của Công ty);
  • Giấy cam kết về việc sáng tạo ra tác phẩm của (các) tác giả;
  • Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu [trong trường hợp chủ sở hữu là tác giả]

Quý Khách hàng cung cấp:

  • Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập của Chủ sở hữu tác phẩm;
  • Bản sao công chứng Chứng minh thư của (các) tác giả;
  • 02 bản in tác phẩm [có ghi tên tác phẩm, tên chủ sở hữu và đóng dấu Công ty trong trường hợp chủ sở hữu là Công ty];
  • Bản sao công chứng hợp đồng thuê sáng tác [trong trường hợp thuê bên thứ ba sáng tác tác phẩm].