_

Quy trình đăng ký quyền tác giả và các quyền liên quan

_

Quy trình đăng ký quyền tác giả và các quyền liên quan tại Việt Nam

Bước 1: Tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả đối với tác phẩm

Bước 2: Soạn hồ sơ đăng ký và nộp tại cục bản quyền tác giả

Bước 3: Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ

Bước 4: Nộp lệ phí và nhận giấy chứng nhận quyền tác giả