_

Quy trình thực thi quyền và xử lý vi phạm

_

Quy trình thực thi quyền tại Việt Nam

Quy trình thực thi quyền tại INVESTIP

Bước 1: CHÀO DỊCH VỤ, TIẾP NHẬN THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Bước 2: TƯ VẤN SƠ BỘ VÀ BÁO PHÍ CHO KHÁCH HÀNG

Bước 3: KHÁCH HÀNG THANH TOÁN VÀ LỆNH TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC

Bước 4: CHUẨN BỊ CÔNG VĂN NỘP VÀO CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bước 5: TIẾP NHẬN CÁC THÔNG BÁO/ QUYẾT ĐỊNH TỪ CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bước 6: THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHO KHÁCH HÀNG