Điều kiện tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước


Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 trong việc Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2023 thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017, với nguyên tắc:

 • Việc tuyển chọn phải đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan; kết quả tuyển chọn phải được công bố công khai trên Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.
 • Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được đánh giá bằng phương thức chấm điểm theo các nhóm tiêu chí cụ thể được quy định trong Thông tư thông qua Hội đồng tư vấn tuyển chọn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập.
 • Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn, ý kiến tham mưu của đơn vị quản lý chuyên môn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định lựa chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập trước khi quyết định.

Danh mục các nhiệm vụ, điều kiện, thủ tục tham gia tuyển chọn được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (tại đường link https://www.most.gov.vn/vn/pages/Thongbao.aspx) hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác trong thời gian 30 ngày để tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (điểm khác so với Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN có thời gian thông báo lên đến 60 ngày).

Điều kiện tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ đối với tổ chức

Ngoài điều kiện tổ chức có tư cách pháp nhân, có hoạt động phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ có quyền đăng ký tham gia tuyền chọn thực hiện nhiệm vụ thì những trường hợp sau sẽ không đủ điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ:

 • Tại thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:
  • chưa hoàn thành việc đăng ký, giao nộp, lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia khác theo quy định hiện hành;
  • chưa thực hiện báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia khác theo quy định hiện hành;
  • chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ cấp quốc gia khác do mình chủ trì sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có);
  • chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ đã ký;
 • Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khác thì không được đăng ký tham gia tuyển chọn trong thời gian 01 năm kể từ khi có quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ đối với cá nhân

Đối với các cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn làm chủ nhiệm nhiệm vụ phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu: có trình độ đại học trở lên; có chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với nội dung nhiệm vụ và hoạt động trong lĩnh vực này trong 05 năm gần nhất, tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ; có khả năng và bảo đảm thời gian để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn làm chủ nhiệm nhiệm vụ như:

 • Tại thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:
  • đang làm chủ nhiệm nhiệm vụ cấp quốc gia khác;
  • chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ cấp quốc gia khác do mình làm chủ nhiệm sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm thời gian được gia hạn (nếu có);
 • Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ do mình làm chủ nhiệm trong thời gian 03 năm kể từ khi có quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tin chi tiết cùng các biểu mẫu áp dụng cho việc xây dựng hồ sơ tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có thể tìm thấy trong Thông tư nói trên.

INVESTIP đã và đang là một trong những đại diện sở hữu trí tuệ hàng đầu tại Việt Nam. Được sự tín nhiệm của các Sở, Ban, Ngành địa phương, phòng Dự án của INVESTIP đã tham gia triển khai rất nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình quốc gia về hỗ trợ phát triển Tài sản trí tuệ của doanh nghiệp và các dự án tương tự trên khắp cả nước. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tốt nhất đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, cụ thể trong các lĩnh vực:

 • Triển khai các dự án xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận và Chỉ dẫn địa lý;
 • Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho các sản phẩm;
 • Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ;
 • Thực hiện các chương trình truyền thông giới thiệu và phổ biến kiến thức liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu;
 • Phát trển và thực hiện các đề tài, dự án, sáng kiến thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và khoa học xã hội.

Nguyễn Minh Phương

Phòng Sáng chế

INVESTIP – IP LAW FIRM