Gia hạn chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản đến năm 2025


Ngày 30/3/2022, Cục Sở hữu trí tuệ (IPVN) ra thông báo tiếp tục triển khai giai đoạn 3 Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) giữa IPVN và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) trong thời gian 3 năm, bắt đầu từ 1/4/2022 cho đến 31/3/2025.

Trong thời gian triển khai thử nghiệm Chương trình PPH giai đoạn 3, cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận 200 yêu cầu PPH/năm đối với những đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc từ JPO (trước đó đã nộp vào JPO) và đáp ứng các điều kiện quy định tại Tài liệu Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào Cục Sở hữu trí tuệ.

Ngược lại, JPO cũng tiếp nhận 200 yêu cầu PPH/năm đối với những đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc từ Cục Sở hữu trí tuệ (trước đó đã nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ) và đáp ứng các điều kiện quy định tại Tài liệu Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào JPO.

Download các mẫu đơn yêu cầu tại đây.

Xin trân trọng thông báo.


                                                                            Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ