Hạn chế quyền khiếu nại của người nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ

Thực tế:

Nếu người nộp đơn không trả lời kết quả thẩm định nội dung thì người nộp đơn không được quyền khiếu nại sau đó.

Theo quy định:

Quyền khiếu nại là quyền được Hiến pháp công nhận.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam đang có sự vênh nhau giữa hệ thống đăng ký quốc gia và quốc tế:

  • Đơn nộp theo đường quốc tế: Không có từ chối từng phần nhãn hiệu, chỉ từ chối từng phần sản phẩm/dịch vụ, nếu người nộp đơn không trả lời thì Đăng ký quốc tế vẫn được chấp nhận với phần sản phẩm/dịch vụ không bị từ chối.
  • Đơn nộp theo đường quốc gia: Bên cạnh từ chối đối với một phần sản phẩm/dịch vụ, có tồn tại từ chối từng phần nhãn hiệu: nếu người nộp đơn không trả lời và bổ sung mẫu Nhãn hiệu mới thì Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) không xử lý được và do đó sẽ từ chối.

Thực tế xử lý của Cục SHTT hiện nay:

  • Sau dự định từ chối mà người nộp đơn không trả lời thì Cục SHTT sẽ từ chối hết.
  • Khiếu nại sẽ không tiếp nhận đối với các yêu cầu liên quan đến việc đồng ý hay không đồng ý từ bỏ một số nội dung.
  • Khiếu nại chỉ tiếp nhận khi: Có cơ sở cho rằng từ chối là vi phạm pháp luật hoặc tranh luận giữa Cục SHTT và người nộp đơn khi người nộp đơn không đồng ý với quyết định của phòng thẩm định.

Ý kiến của Cục SHTT:

Việc người nộp đơn không trả lời kết quả thẩm định nội dung của Cục SHTT thì sẽ không bị tước đi quyền khiếu nại.

Tóm lại:

Người khiếu nại cần tìm công ty luật giàu kinh nghiệm và uy tín để hỗ trợ quá trình khiếu nại và đảm bảo lợi ích tốt nhất.

Nguồn: Tham khảo Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam VIPA