Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Rươi Vĩnh Bảo”, “Rượu gạo Đoàn Xá”, “Ổi Đông Tạ”, “Chuối Liên Khê” và “Táo Bàng La”

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm mang thương hiệu địa phương Rươi Vĩnh Bảo, Rượu Đoàn Xá

Bảo hộ, khai thác và quản lý nhãn hiệu tập thể (NHTT) nhằm quản lý tốt hơn về chất lượng của sản phẩm, tăng khả năng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất và khai thác các thế mạnh của địa phương.  

Các nhiệm vụ dự kiến thực hiện tập trung những nội dung chủ yếu: Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu; Xây dựng mô hình quản lý và hệ thống công cụ, phương tiện quản lý NHTT; Xây dựng hệ thống quảng bá và phát triển NHTT; Triển khai hệ thống quản lý và phát triển NHTT; Thiết kế mẫu NHTT; Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng NHTT. Riêng với  nhiệm vụ Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển NHTT “Rươi Vĩnh Bảo” có xây dựng bản đồ địa lý tương ứng với vùng sản xuất sản phẩm mang NHTT “Rươi Vĩnh Bảo”.

Hội đồng tư vấn đánh giá cao các nội dung nhiệm vụ đưa ra phù hợp với chủ trương của thành phố. Tuy nhiên, để hoàn thiện thuyết minh, Ban Chủ nhiệm các nhiệm vụ cần chỉnh sửa, bổ sung các nội dung để làm rõ: nên có khảo sát đến từng hộ sản xuất để có sự so sánh đối chiếu và tìm ra điểm đặc thù; quy mô khảo sát; quy trình thu hoạch, bảo quản; triển khai mô hình thí điểm; triển khai công tác truyền thông đến từng cơ sở; phải có sự phối hợp với các đơn vị liên quan như Hội Nông dân, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, Hiệp hội Làng nghề thành phố. Đối với nhiệm vụ Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Rượu gạo Đoàn Xá”, công tác truyền thông nên lồng ghép với các chương trình sản phẩm làng nghề, sản phẩm ocop, sản phẩm truyền thống./.

Nguồn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng