Hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2021


Trong năm 2021, hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tiếp tục được triển khai sâu rộng, nhằm tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Tiền đề từ chính sách

Kết quả trên có được dựa trên nền tảng của nhiều chính sách quan trọng về sở hữu trí tuệ được ban hành trong những năm gần đây. Nổi bật trong đó là Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019. Với quan điểm hoạt động SHTT cần có sự tham gia tích cực của tất cả các chủ thể trong xã hội, trong đó viện nghiên cứu, trường đại học, các cá nhân hoạt động sáng tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ (TSTT), Chiến lược này đặt ra nhiệm vụ phải thúc đẩy các hoạt động tạo ra TSTT và khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác TSTT.

Cùng với đó, nhiều chủ trương, chính sách khác liên quan đến việc thúc đẩy hoạt động tạo dựng, bảo vệ và phát triển TSTT cũng đã được Đảng, Chính phủ ban hành, tiêu biểu như:

– Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu “Hoàn thiện pháp luật về SHTT, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các TSTT do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hoá và chuyển giao quyền SHTT, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam”;

– Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững quy định “thúc đẩy xây dựng và phát triển thương hiệu, Chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, TSTT cho các sản phẩm được bảo hộ”;

– Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam yêu cầu “Hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác TSTT, công nghệ số, mô hình kinh doanh mới”.       

Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng điểm của Cục SHTT trong công tác hỗ trợ và phát triển TSTT là triển khai Chương trình phát triển TSTT đến năm 2030 theo Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 (Chương trình 68).

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình , Bộ KH&CN và Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn tổ chức triển khai Chương trình, bao gồm:

– Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình;

– Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình.

– Phối hợp xây dựng và ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của 42 địa phương;

Có thể nói, những văn bản trên là những tiền đề quan trọng và kịp thời để Cục SHTT và các đơn vị có căn cứ phối hợp hiệu quả.

Bước tiến mới 

Nhằm phổ biến và thực hiện các chủ trương, chính sách nêu trên, Cục SHTT đã phối hợp với các cơ quan truyền thông của Bộ (Tạp chí KH&CN Việt Nam), Đài Truyền hình Hà Nội, Tạp Chí Thanh niên Việt xây dựng và triển khai chuyên mục, tọa đàm về bảo hộ, quản lý và phát triển TSTT cho các nhóm chủ thể khác nhau. 

Trong năm 2021, Cục cũng phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hỗ trợ về SHTT trong khuôn khổ triển khai các nhiệm vụ tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp như trao đổi các nội dung, cơ chế hỗ trợ về SHTT cho doanh nghiệp trong Dự thảo các văn bản do Cục phát triển Doanh nghiệp tham mưu ban hành. 

27 dự án về phát triển tài sản trí tuệ đã được Cục SHTT kịp thời trình Lãnh đạo Bộ KH&CN phê duyệt triển khai. Trong đó có một số dự án được xác định là cơ sở, nền tảng để các địa phương nhân rộng triển khai trong thời gian tới như tập huấn đào tạo về SHTT cho các cán bộ thuộc hệ thống tư pháp, nhóm dự án bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm đặc thù địa phương gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, nhóm dự án bảo hộ, khai thác quyền sở hữu trí tuệ phục vụ việc quản lý và phát triển thương hiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Sổ tay sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Cao Phong”

Đặc biệt, trong khuôn khổ hỗ trợ của Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ năm 2021, vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) và thanh long Bình Thuận đã trở thành các sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của Việt Nam được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Đây không chỉ là tấm “giấy thông hành” giúp đưa sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam vào thị trường “khó tính” như Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung, mà còn là một sự kiện quan trọng đánh dấu bước tiến lớn trong hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Việt Nam. Những dấu ấn quan trọng này là thành quả của nhiều năm, thậm chí cả thập kỷ hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ ở hai địa phương trên. Thành công này cho thấy, cần tiếp tục đầu tư bài bản cho việc xây dựng, phát triển tài sản trí tuệ ở những nông sản có tiềm năng xuất khẩu vào thị trường quốc tế. 

Thông tin công bố về vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang của Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý số 107 tại Nhật Bản.
Thông tin công bố về thanh long Bình Thuận của Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý số 110 tại Nhật Bản.

Ngoài ra, Cục SHTT cũng đã chủ trì, tham gia góp ý các Chương trình hành động, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngành, lĩnh vực của Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương. Điều đáng mừng là thông qua các ý kiến góp ý của Cục, nhiều cơ quan ban ngành đã lồng ghép, ban hành cơ chế tăng cường bảo hộ, phát triển TSTT trong tổng thể các cơ chế thúc đẩy phát triển ngành, lĩnh vực mình quản lý.

Xác định năm 2022 là bản lề cho phát triển kinh tế khi bước vào giai đoạn phục hồi hậu COVID, để thúc đẩy Chương trình phát triển TSTT, Cục SHTT sẽ tập trung: triển khai các nhiệm vụ trọng điểm để tiến tới hoàn thành các mục tiêu Chương trình phân kỳ đến năm 2025; nghiên cứu giải quyết các vấn đề còn vướng mắc liên quan đến phát triển tài sản trí tuệ ở phạm vi quốc gia như thực thi quyền SHTT trong môi trường số, hỗ trợ kiểm toán tài sản trí tuệ cho doanh ngiệp, đăng ký bảo hộ và quản lý biểu trưng chỉ dẫn địa lý quốc gia, bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực của Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm; khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đặt hàng, liên kết, hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học để khai thác, phát triển TSTT, rút ngắn quá trình ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ