Ký kết Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chả cá Thanh Khê” cho sản phẩm Chả cá của quận Thanh Khê”


Ngày 01 tháng 11 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP đã ký kết Hợp đồng số 52/HĐ-SKHCN về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chả cá Thanh Khê” cho sản phẩm Chả cá của quận Thanh Khê”.

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (đợt 1). Ngày 17/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022 “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chả cá Thanh Khê” cho sản phẩm Chả cá của quận Thanh Khê” với kết quả là Công ty CP Sở hữu công nghiệp INVESTIP trúng tuyển đơn vị chủ trì.

Sản phẩm “Chả cá Thanh Khê”

Ngày 24/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 969/SKHCN-QLCN về việc thông báo kết quả và đề nghị đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thuyết minh theo ý kiến của Hội đồng. Đến ngày 07/10/2022, Tổ thẩm định nội dung và kinh phí do TS. Vũ Thị Bích Hậu làm tổ trưởng đã thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ và Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm nhiệm vụ cũng đã thống nhất với nội dung thẩm định.

Ngày 01/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ và Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP đã ký kết Hợp đồng số 52/HĐ-SKHCN về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chả cá Thanh Khê” cho sản phẩm Chả cá của quận Thanh Khê”. Thời gian thực hiện nhiệm vụ từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2024.  Mục tiêu của nhiệm vụ “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chả cá Thanh Khê” cho sản phẩm Chả cá của quận Thanh Khê” là: Tạo lập và đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) “Chả cá Thanh Khê” cho sản phẩm Chả cá của quận Thanh Khê; Xây dựng các phương tiện, công cụ quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chả cá Thanh Khê; Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân địa phương kiến thức chung về sở hữu trí tuệ, kỹ thuật chế biến và kiểm soát chất lượng sản phẩm chả cá Thanh Khê, đào tạo về marketing sản phẩm và phát triển thị trường.

Nguồn: Sở KH&CN TP Đà Nẵng