Những điểm mới trong công khai thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu


Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, kể từ ngày 1/1/2024, đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được chấp nhận hợp lệ được công khai thông tin ngay sau khi đước tiếp nhận trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish).

Ngày 26/10/2023, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 1057/QĐ-SHTT về việc công khai thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish), theo đó đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được chấp nhận hợp lệ được công khai thông tin ngay sau khi được tiếp nhận trên “Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish)”, danh sách các trường thông tin thư mục được công khai được nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Theo đó, danh sách các trường thông tin thư mục được công khai bao gồm: Số đơn; Ngày nộp đơn; Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ (nếu có); Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; Phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ; Mẫu nhãn hiệu; Màu sắc nhãn hiệu (nếu có); Tên, địa chỉ của người nộp đơn; Tên, địa chỉ của người đại diện sở hữu công nghiệp (nếu có).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

2023.10.26 QD Cong khai don nhan hieu
 

Cũng theo Quyết định này, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện quy định mới bao gồm: Phòng Đăng ký, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm quyets, cập nhật dữ liệu của đơn nhãn hiệu lên hệ thống ngay sau khi tiếp nhận; Trung tâm Công nghệ thông tin tiến hành cập nhật các dữ liệu cần công khai lên “Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish)”; Trung tâm thông tin sở hữu công nghiệp theo dõi và đề xuất các giải pháp đảm bảo tiếp cận thông tin sở hữu công nghiệp.

Quyết định cũng giao Giám đốc Trung tâm Thông tin Sở hữu công nghiệp , Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Trưởng Phòng đăng ký, Trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thái An

Nguồn: Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo

Link: https://sohuutritue.net.vn/nhung-diem-moi-trong-cong-khai-thong-tin-don-dang-ky-nhan-hieu-d191366.html