Nộp đơn quốc tế Kiểu dáng công nghiệp và Sáng chế


Kiểu dáng công nghiệp (KDCN)

  • Đơn đăng ký KDCN được nộp trực tiếp tại các nước khác, theo Công ước Paris, sẽ được xử lý và thẩm định và cấp bằng theo quy định tại nước sở tại.
  • Đơn quốc tế theo Hệ thống La Hay có chỉ định các nước quan tâm là Bên tham gia của Hệ thống La Hay có thể được nộp thông qua Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) hoặc nộp đơn trực tiếp tới WIPO thông qua giao diện nộp đơn điện tử (eHague) hoặc bằng cách gửi tờ khai giấy đến WIPO qua thư hoặc qua chức năng Liên hệ Hệ thống La Hay. Đơn quốc tế sẽ được thẩm định nội dung bởi Cơ quan SHTT của các Bên tham gia được chỉ định trong vòng sáu (6) tháng hoặc mười hai (12) tháng kể từ ngày đơn quốc tế được công bố trên Công báo Quốc tế Kiểu dáng công nghiệp.
  • Khi kết thúc thời hạn 6 tháng hoặc 12 tháng này, nếu Cơ quan SHTT của các Bên tham gia được chỉ định không đưa ra thông báo từ chối thì sẽ gửi cho WIPO tuyên bố chấp nhận bảo hộ, đăng ký kiểu dáng công nghiệp quốc tế sẽ có hiệu lực ở nước đó.

Trong trường hợp có thông báo từ chối bảo hộ, người nộp đơn có thời hạn để tiến hành sửa đổi/phúc đáp thông báo này, và người nộp đơn có thể chỉ định đại diện Sở hữu công nghiệp tại nước đó để đại diện và theo đuổi đơn với Cơ quan Sở hữu trí tuệ đưa ra thông báo từ chối đó theo quy định của nước đó.

Quy trình xử lý đơn đăng ký quốc tế KDCN

Sáng chế

Người nộp đơn cần tuân thủ quy định về Kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi đăng ký ra nước ngoài.

  • Đơn đăng ký sáng chế được nộp trực tiếp tại các nước khác, theo Công ước Paris, sẽ được xử lý và thẩm định và cấp bằng theo quy định tại nước sở tại.
  • Đơn quốc tế được nộp theo Hiệp ước PCT có chỉ định và/hoặc chọn các nước quan tâm có thể được nộp thông qua Cục SHTT. Đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam nộp cho Cục SHTT phải được làm bằng tiếng Anh.
  • Để được bảo hộ tại các nước được chỉ định và/hoặc chọn trong đơn quốc tế, người nộp đơn cần tiến hành các thủ tục vào pha quốc gia tại các nước này trong thời hạn 30 hoặc 31 tháng tùy theo quy định của mỗi nước. Sau khi vào pha quốc gia, đơn quốc tế sẽ được thẩm định và cấp bằng theo quy định của nước đó.