HOÀNG THỊ LUYẾN

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Vật lý
Trình độ học vấn: 
Thạc sỹ vật lý – Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Kinh nghiệm:
Trước khi gia nhập INVESTIP, bà Luyến có kinh nghiệm làm việc tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong thời gian này, bà Luyến thực hiện nhiệm vụ thanh tra an toàn bức xạ và hạt nhân tại Thanh tra Cục. Sau đó, bà Luyến làm việc tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thiết bị bức xạ, hạt nhân Việt Nam – VINARAD trong thời gian một năm với vai trò Phụ trách Phòng Kỹ thuật. Làm việc tại INVESTIP, bà Luyến hiện là Chuyên viên Sáng chế thuộc Phòng Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh