HOÀNG THỊ NGỌC LÝ

CHUYÊN VIÊN

Trình độ học vấn:
– Kỹ sư Nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Kinh nghiệm:
Chuyên viên Phòng Tư vấn – Trung tâm thủy lợi miền núi phía Bắc – Viện Nước, tưới tiêu và môi trường từ 2015-2018. Công việc: thực hiện các dự án tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, đặc biệt các loại cây trồng trên vùng đất dốc.
Chuyên viên Phòng phát triển Dự án – Công ty Cổ phần GVA từ 2018 – 2022. Công việc: thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển các biện pháp canh tác hiệu quả trên cây khoai tây.
Gia nhập Phòng Tư vấn và phát triển Tài sản trí tuệ – Công ty Cổ phần Sở hữu Công nghiệp Investip từ năm 2023, thực hiện công việc triển khai các dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận, Nhãn hiệu tập thể.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh