NGUYỄN KIẾN HẢI HOÀNG

TRỢ LÝ THỰC THI QUYỀN

Trình độ học vấn: 
– Cử nhân Luật Quốc tế – Đại học Mở Hà Nội
– Khóa đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp
Kinh nghiệm:
Ông Nguyễn Kiến Hải Hoàng tốt nghiệp Khoa Luật Quốc tế – Trường Đại học Mở Hà Nội và đang trong quá trình đào tạo Luật Sư tại Học viện Tư pháp. Ông Nguyễn Kiên Hải Hoàng có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết lập và bảo hộ quyền SHTT, đặc biệt là xử lý xâm phạm về Bản quyền, Thiết kế, Sáng chế và Thương hiệu. Chúng bao gồm các hoạt động khiếu nại, phản đối và hủy bỏ trước Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh