NGUYỄN THỊ YÊN

CHUYÊN VIÊN

Trình độ học vấn:
– Đại học Sư phạm Hà Nội
– Thạc sỹ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Kinh nghiệm:
Nghiên cứu viên tại Bộ môn Vi sinh vật, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam từ 2009 – 2016.
Phó phòng Thử nghiệm Hóa – Sinh, Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển SFC Việt Nam từ 2016 – 2019.
Nghiên cứu viên Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ 2019 – 2022.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh