TRẦN NGỌC LÂN

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Vật lý và Công nghệ Nano, v.v…
Trình độ học vấn: 
Ông Lân có bằng Cử nhân ngành Vật lý, Đại học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội và Thạc sỹ Công nghệ Nano – Đại học Việt Nhật (VJU) – Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU).
Kinh nghiệm:
Ông Lân có kinh nghiệm nghiên cứu đáng chú ý trong lĩnh vực vật lý nano và vật lý chất rắn trong đó có 2 năm nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Vật liệu và hơn 1 năm nghiên cứu tại Trung tâm Nano và Năng lượng thuộc trường đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội (khi học đại học và làm thạc sĩ). Làm việc tại INVESTIP, hiện ông Lân là Chuyên viên Sáng chế thuộc Phòng Sáng chế.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh