Thành phần hồ sơ để gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong công ty TNHH hai thành viên trở lên


Công ty TNHH 02 thành viên trở lên (chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) có thể gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, công ty TNHH 02 thành viên trở lên phải nộp đơn yêu cầu gia hạn và phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ, phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Lưu ý: Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn nêu trên, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và công ty TNHH 02 thành viên trở lên phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Trường hợp công ty TNHH 02 thành viên trở lên không gia hạn hiệu lực theo quy định trên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực. 

1. Thành phần hồ sơ

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm các tài liệu sau đây:

(1) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (mẫu 02-GH/DTVB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

(2) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);

(3) Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

(4) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Nơi nộp hồ sơ: Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể nộp hồ sơ bằng cách trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

2. Thời hạn giải quyết

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn

– Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.

– Đối với đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;

+ Công ty TNHH 02 thành viên trở lên yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

Thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để công ty TNHH 02 thành viên trở lên yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định, công ty TNHH 02 thành viên trở lên không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn.

Nguồn: Pháp luật doanh nghiệp

Link: https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/giai-doan/thanh-phan-ho-so-de-gia-han-giay-chung-nhan-dang-ky-nhan-hieu-trong-cong-ty-tnhh/1450.html