Thời hiệu xử phạt hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020


Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 tại Điều 6 khoản 1 có quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:

“a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:

Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.

Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hoá và quảng cáo. Nghị định này đã quy định cụ thể về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, so với quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan là 02 năm.

Về thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

  • Thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện ra hành vi vi phạm đối với hành vi đang thực hiện.
  • Thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm đối với hành vi đã kết thúc.
  • Thời hiệu tính từ thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến.
  • Thời hiệu xử phạt tính từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định 129/2021/NĐ-CP cũng bổ sung quy định về hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện và hành vi vi phạm đã kết thúc:

  • Hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm, đang xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý nhà nước.
  • Hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc: hành vi được thực hiện một hoặc nhiều lần, có căn cứ, thông tin chứng minh hành vi đã thực hiện xong trước thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định 129/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Bởi Mr Tăng Đức Khương

Phòng Thực thi quyền Sở hữu Trí tuệ

INVESTIP IP LAW FIRM