Thông báo về việc sửa đổi một số quy tắc của Quy chế thi hành Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế Nhãn hiệu

 Trong phiên họp lần thứ 54 (kỳ họp bất thường lần thứ 31), Hội đồng Liên minh Madrid đã thông qua việc sửa đổi các Quy tắc số 3, 9, 25 và 36 của Quy chế thi hành Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế Nhãn hiệu. Cụ thể như sau:

     1. Các sửa đổi trong các Quy tắc 3, 9, 25 và 36 của Quy chế yêu cầu: (i) người nộp đơn (trong đơn đăng ký quốc tế Nhãn hiệu), (ii) chủ sở hữu mới (là bên nhận chuyển nhượng trong yêu cầu ghi nhận thay đổi quyền sở hữu đăng ký quốc tế), và (iii) đại diện được chỉ định trong đơn đăng ký quốc tế hoặc yêu cầu ghi nhận thay đổi quyền sở hữu đăng ký quốc tế hoặc được chỉ định bằng một thủ tục riêng phải cung cấp địa chỉ e-mail (thư điện tử) trong các Tờ khai của mỗi thủ tục tương ứng. 

     2. Việc không cung cấp địa chỉ thư điện tử sẽ bị xem là thiếu sót trong trong các thủ tục này, cụ thể:

     2.1 Đối với đơn đăng ký quốc tế Nhãn hiệu, nếu người nộp đơn không cung cấp địa chỉ thư điện tử trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Văn phòng quốc tế thông báo thiếu sót này, đơn đăng ký quốc tế đó sẽ bị coi là từ bỏ.

     2.2 Trong yêu cầu ghi nhận thay đổi quyền sở hữu, nếu chủ sở hữu mới không cung cấp địa chỉ thư điện tử trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Văn phòng quốc tế thông báo về thiếu sót này, yêu cầu đó sẽ bị coi là từ bỏ. 

     2.3 Việc không cung cấp địa chỉ thư điện tử của người đại diện được chỉ định trong đơn quốc tế, trong yêu cầu ghi nhận thay đổi quyền sở hữu hoặc chỉ định đại diện riêng, sẽ dẫn đến việc chỉ định đại diện đó là không hợp lệ. Trong trường hợp này, Văn phòng quốc tế sẽ gửi tất cả các thông báo liên quan cho người nộp đơn hoặc chủ sở hữu đăng ký quốc tế cho đến khi chỉ định được đại diện. 

     3. Văn phòng quốc tế sẽ gửi tất cả các thông báo tới người nộp đơn, chủ sở hữu mới hoặc người đại diện dưới dạng điện tử đến địa chỉ thư điện tử được khai trong hồ sơ. 

Văn phòng quốc tế sẽ tiếp tục gửi các thông báo bằng dịch vụ bưu chính đến người nộp đơn, chủ sở hữu hoặc người đại diện chưa có địa chỉ thư điện tử trước ngày có hiệu lực của các sửa đổi này. Văn phòng quốc tế cũng sẽ gửi thông báo bằng dịch vụ bưu chính khi việc liên lạc bằng phương tiện điện tử không đến được người nhận dự kiến.

     4. Văn phòng quốc tế khuyến khích người sử dụng Hệ thống Madrid cung cấp cho Văn phòng quốc tế địa chỉ thư điện tử liên quan đến các đơn, đăng ký quốc tế chưa có địa chỉ thư điện tử tại địa chỉ Internet: https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/ 

     5. Các sửa đổi nêu trên được áp dụng từ ngày 01/02/2021.

     Toàn văn thông báo số 679/TB-SHTT có thể tải về tại đây.

    Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện khi tiến hành các thủ tục liên quan đến đăng ký quốc tế Nhãn hiệu theo hệ thống Madrid./.

Cục Sở hữu trí tuệ