Hiệu quả của việc cung cấp thông tin tình trạng kỹ thuật trong quá trình thẩm định đơn sáng chế từ bên thứ ba

CategoriesThư viện
Bằng sáng chế là độc quyền của chủ sở hữu được nhà nước cấp quyền để ngăn chặn việc người khác khai thác bằng sáng chế với mục đích thương mại trong thời hạn, đổi lại chủ sở hữu phải bộc lộ công khai sáng chế để công chúng có thể tiếp cận được với […]
Read more