Việt Nam – Lần thứ năm giảm 50% một số loại lệ phí sở hữu công nghiệp


Trước đây, Bộ Tài chính đã ban hành 04 Thông tư để giảm trừ một số loại phí và lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cụ thể là:  

Giai đoạn thứ nhất: từ ngày 26/05/2020 đến hết ngày 31/12/2020 (theo Thông tư số 45/2020/TT-BTC),

Giai đoạn thứ hai: từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/06/2021 (theo Thông tư số 112/2020/TT-BTC),

Giai đoạn thứ ba: từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC), và

Giai đoạn thứ tư: từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/06/2022 (theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC.

Mặc dù đại dịch COVID-19 đã giảm thiểu đáng kể, tuy nhiên tác động của nó vẫn còn tồn tại và tạo ra nhiều thách thức cho nền kinh tế. Vì vậy, để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/06/2023 quy định thêm thời gian giảm trừ một số loại phí và lệ phí. Theo Thông tư này, mức giảm 50% đối với các lệ phí sở hữu công nghiệp tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ tiếp tục được áp dụng trong giai đoạn thứ năm kể từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Từ ngày 01/01/2024, các loại phí và lệ phí sẽ trở lại bình thường theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các bài viết trước đây của chúng tôi về việc giảm phí trên:

https://investip.vn/vietnam-the-fourth-period-of-reducing-a-number-of-industrial-property-fees-by-50/

https://investip.vn/vietnam-further-extends-the-period-of-reducing-some-industrial-property-fees-by-50/

https://investip.vn/vietnam-extends-the-period-of-reducing-some-industrial-property-fees-by-50/

Đỗ Tuyết Nhung

Phó phòng Sáng chế

INVESTIP – IP LAW FIRM