Việt Nam – Lần thứ sáu giảm 50% một số loại lệ phí sở hữu công nghiệp


Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhăm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, trong đó có phí sở hữu công nghiệp.

Theo đó, kể từ 01/7/2024 đến 31/12/2024, lệ phí sở hữu công nghiệp tiếp tục giảm 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài chính.

Trước đó, Chính phủ Việt Nam đã liên tục điều chỉnh giảm phí sở hữu công nghiệp trong 5 khoảng thời gian tương ứng thông qua:

  • Thông tư số 45/2020/TT-BTC,
  • Thông tư số 112/2020/TT-BTC,
  • Thông tư số 47/2021/TT-BTC,
  • Thông tư số 120/2021/TT-BTC và
  • Thông tư số 44/2023/TT-BTC.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức, khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế.

Vì vậy, việc giảm 50% phí sở hữu công nghiệp theo quy định tại Thông tư số 43/2024/TT-BTC là lần gia hạn thứ sáu của Chính phủ nhằm khuyến khích doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các khoản phí và lệ phí sẽ trở lại bình thường như quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC, trừ khi có bất kỳ sửa đổi nào được đưa ra.

Lê Thị Nguyệt

Phòng Sáng chế

INVESTIP – IP LAW FIRM