Việt Nam – sẽ cắt giảm và đơn giản hóa một số thủ tục hành chính về lĩnh vực sở hữu công nghiệp


Quyết định số 587/QĐ-TTg ban hành ngày 29/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định này phê duyệt Phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trong 06 lĩnh vực gồm:

1. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;

2. Dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp;

3. Dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

4. Dịch vụ đánh giá, giám định công nghệ;

5. Quản lý khoa học và công nghệ; và

6. Nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

Các nội dung cắt giảm này tập trung vào việc đơn giản hóa thành phần hồ sơ và lộ trình cắt giảm trong năm 2023 – 2024.

Dưới đây là những nội dung thay đổi liên quan dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp tại Quyết định này.

1. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

1.1. Về thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và thủ tục ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại mục a, điểm 1 và 2, Phần I của Quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với nội dung như sau:

i.  Bãi bỏ yêu cầu về “Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” trong hồ sơ đề nghị ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp hoặc ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp; và

ii. Bổ sung yêu cầu người nộp đơn kê khai mã số doanh nghiệp trong tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp hoặc ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp và sửa Tờ khai trong hồ sơ.

=> Sửa đổi khoản 56 và 57 Mục 2 Chương III Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp trong lộ trình năm 2023.

=> Lợi ích thu được từ phương án cắt giảm, đơn giản hóa nêu trên:

+ Chi phí tiết kiệm: 670.000 đồng/năm; và

+ Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 3%.

1.2. Về thủ tục cấp và cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại mục a, điểm 3 và 4, Phần I của Quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với nội dung như sau:

i.  Bãi bỏ yêu cầu về cung cấp “Bản sao thông báo đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức” trong Hồ sơ yêu cầu cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

ii. Đối với trường hợp người nộp đơn có Căn cước công dân (thay vì chứng minh nhân dân) thì chỉ cần kê khai số Căn cước công dân trong Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

=> Sửa đổi khoản 53.2 Mục 1 Chương III Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN trong lộ trình năm 2023.

=> Lợi ích thu được từ phương án cắt giảm, đơn giản hóa nêu trên:

+ Chi phí tiết kiệm: 670.000 đồng/năm; và

+ Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 2%.

2. Dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp

2.1. Về thủ tục cấp và cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại mục a, điểm 1 và 2, Phần II của Quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với nội dung như sau:

i.   Bãi bỏ yêu cầu về Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp; và

ii. Bổ sung yêu cầu người nộp đơn kê khai mã số doanh nghiệp trong tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

=> Sửa đổi khoản 2 Mục IV của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung theo các Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN, 18/2011/TT-BKHCN và 04/2012/TT-BKHCN) của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp trong lộ trình năm 2023.

=> Lợi ích thu được từ phương án cắt giảm, đơn giản hóa nêu trên:

+ Chi phí tiết kiệm: 335.000 đồng/năm; và

+ Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 3%.

2.2. Về thủ tục cấp và cấp lại thẻ Giám định viên sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại mục a, điểm 3 và 4, Phần II của Quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với nội dung như sau:

i.  Bãi bỏ yêu cầu về cung cấp “Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra cấp” trong Hồ sơ yêu cầu cấp thẻ Giám định viên sở hữu công nghiệp.

ii. Đối với trường hợp người nộp đơn có Căn cước công dân (thay vì chứng minh nhân dân) thì chỉ cần kê khai số Căn cước công dân trong Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.

=> Sửa đổi khoản 2 Mục III của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN trong lộ trình năm 2023.

=> Lợi ích thu được từ phương án cắt giảm, đơn giản hóa nêu trên:

+ Chi phí tiết kiệm: 335.000 đồng/năm; và

+ Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 3%.

Trên thực tế, Việt Nam đang dần đơn giản hóa các thủ tục hành chính để giảm tải các loại giấy tờ dư thừa. Theo xu hướng này, việc hoàn thiện các Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và dân cư cũng đồng nghĩa với việc cung cấp bản sao (i) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc (ii) Thẻ căn cước công dân sẽ không còn cần thiết. Bởi các cơ quan có thẩm quyền hoàn toàn có thể truy cập và thu thập các thông tin cần thiết có liên quan từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia nêu trên một cách dễ dàng và hiệu quả.

Hơn nữa, bản sao các tài liệu do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành như bản sao của (i) Thông báo đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức hoặc (ii) Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra cấp cũng không còn bắt buộc nhằm tạo ra một quy trình hợp lý và hiệu quả hơn. Cục Sở hữu trí tuệ hoàn toàn có khả năng kiểm tra các thông tin tương ứng trong chính Cơ sở dữ liệu quản lý của họ. Vì vậy, để phù hợp với xu thế chung của Việt Nam về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính cũng như theo Quyết định số 587/QĐ-TTg nêu trên của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, rất mong Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết những nội dung sửa đổi này trong thời gian tới.

Đỗ Tuyết Nhung

Phó phòng Sáng chế

INVESTIP – IP LAW FIRM