Khôi phục hoạt động tiếp nhận đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ ở thành phố Hồ Chí Minh


Theo thông báo số 9557/TB-SHTT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Cục Sở hữu trí tuệ (IPVN), kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2021, hoạt động tiếp nhận đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp trực tiếp sẽ được khôi phục tại văn phòng đại diện của IPVN ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông báo trước đó, văn phòng đại diện này đã phải dừng tiếp nhận đơn trực tiếp từ 31 tháng 5 năm 2021 do đại dịch Covid-19, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được nộp trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Bên cạnh đó, các tài liệu khác như phúc đáp công văn thông báo kết quả thẩm định hiện nay đã có thể được nộp trực tiếp. Tuy nhiên, các hoạt động tư vấn về sở hữu trí tuệ vẫn thực hiện qua điện thoại hoặc e-mail.

Trong thời gian vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng những biện pháp tích cực và hiệu quả để phòng chống Covid-19, kết quả, những hoạt động cơ bản của văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh đã được khôi phục. Cho đến nay, tất cả các văn phòng của IPVN, bao gồm trụ sở tại Hà Nội và hai văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, đều đã trở lại hoạt động bình thường.

Nguyễn Huyền Trang

Phòng Sáng chế –  Công ty Sở hữu công nghiệp INVESTIP